Bảng xếp hạng Cấp cao nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
BeeTroll_Harlow 75 5,507,019 3010 giờ Offline
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 Tama_Cute 63 11,738 792 giờ Offline
5 Brock_Lesnar

VIP Gold

58 2,300,565 3644 giờ Online
6 Kip_Another 57 666,321,092 2995 giờ Online
7 Christopher_Diaz 57 148,358 3618 giờ Offline
8 Ray_Jacobs 57 0 4672 giờ Offline
9 Phu_Kute

VIP Gold

57 497,283 3062 giờ Online
10 Tom_Achilles 57 20,848,175 3481 giờ Offline
11 PrinCess_Tu_Tu 56 51,409 3523 giờ Offline
12 Nhat_Smile 56 53,416 3451 giờ Offline
13 Hino_Style 56 1,693,276 3464 giờ Online
14 Anh_Duy 55 -1,876 1984 giờ Offline
15 Rick_Ross 54 2,313,750 3587 giờ Offline
16 Cabrina_Jarell 52 1,330,949 1845 giờ Offline
17 Easy_Weed 52 461,449 2732 giờ Offline
18 Linh_TeeAy 51 456,652 2533 giờ Offline
19 Thong_XeOm

VIP Sliver

51 129,566 1182 giờ Offline
20 Carios_Lehder 51 900,594 3059 giờ Offline
21 Leonardo_Enzo

VIP Gold

51 519,392 3635 giờ Online
22 Sony_Nhan 50 96,651 2670 giờ Offline
23 Pino_Nathan 50 10,217,344 3489 giờ Offline
24 Syn_Tran

VIP Gold

50 5,565,165 2434 giờ Offline
25 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
26 Nezar_Gabriella 49 26,864,150 1632 giờ Offline
27 Varios_Vandiel 48 75,390 2080 giờ Offline
28 HaiNam_Dang 48 4,339,942 1411 giờ Offline
29 Del_Piero 48 8,086,460 3523 giờ Online
30 Ryder_Harrison 48 14,564,798 1254 giờ Offline
31 Vu_ThanhDat 48 5,215,235 1163 giờ Offline
32 Sony_Khang

VIP Gold

48 51,855 3130 giờ Online
33 Hoa_GoodBoy 48 242,419 3275 giờ Offline
34 Pham_Thong 47 1,051,975 2119 giờ Offline
35 Sergei_Abramovich

VIP Gold

47 1,124,138 1630 giờ Online
36 Hoac_ChieuAnh 47 2,074,590 2246 giờ Offline
37 Hakeem_Barksdale 47 394,324 1878 giờ Offline
38 Lonq_Nguyen

VIP Gold

47 1,128,150 2709 giờ Online
39 Frank_Lucas 46 -415,717 1395 giờ Offline
40 Luan_Sebastian 46 4,165,467 2598 giờ Offline
41 Daniel_Peter 46 267,417 2292 giờ Offline
42 Khiem_Pham

VIP Gold

46 959,835 2648 giờ Offline
43 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
44 Henry_George 45 2,189,731 1961 giờ Offline
45 Jethro_Matthew

VIP Gold

45 306,621 2789 giờ Offline
46 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
47 Seo_Yeon 45 1,567,553 2084 giờ Offline
48 Devil_Pham 45 967,475 2442 giờ Offline
49 AnhJ_Be 45 921,394 2540 giờ Offline
50 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
51 Kid_Map 45 157,623 2727 giờ Offline
52 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
53 CaLi_Tran 45 1,736,355 2356 giờ Offline
54 Dracule_Mihawk 45 40,104 2304 giờ Offline
55 Harry_Stewart 44 0 1537 giờ Offline
56 Zerdali_Sierra 44 232,264 2219 giờ Offline
57 David_James 44 112,659 2115 giờ Offline
58 NgoHong_Phat 44 433,811 2560 giờ Offline
59 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline
60 Hai_Matrix 44 1,012,556 2032 giờ Offline
61 Jet_Tran 44 1,836,804 2915 giờ Offline
62 TomLes_Cruise 44 1,402,218 1970 giờ Offline
63 Alvaro_Morata 43 2,229,513 1739 giờ Offline
64 Bi_Duy 43 91,371 2579 giờ Offline
65 Duy_Dubaii 43 13,931,616 2929 giờ Offline
66 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
67 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
68 NguyenPhuog_Binh 43 1,359,900 1965 giờ Offline
69 Simba_King 43 6,829,563 1703 giờ Offline
70 Aquarius_Corleone 43 72,262 1403 giờ Offline
71 Simon_Dominic 43 300,317 1717 giờ Offline
72 Ludwig_Kochle 43 64,248 1967 giờ Offline
73 Dr_Phi 43 44,945 1541 giờ Offline
74 Zane_Max 43 3,183,468 2051 giờ Offline
75 Viincent_Kyn 43 270,968 2118 giờ Offline
76 Ben_Johnson 43 1,601,112 1905 giờ Offline
77 Kwon_Yuri 43 1,391,744 2496 giờ Offline
78 Kyal_Miracle 43 2,543,651 2168 giờ Offline
79 xinh_ngoan 43 4,001,100 1762 giờ Offline
80 LaoTam_James 43 107,672 1940 giờ Offline
81 Nathan_Snowden 43 138,045 1117 giờ Offline
82 hoangthong_isme 42 1,535,171 1725 giờ Offline
83 HaiLua_Hennessy 42 467,973 2227 giờ Offline
84 Tom_Alexanderz 42 1,821,741 2303 giờ Offline
85 jovan_matthew 42 353,260 2004 giờ Offline
86 Ray_Pember 42 5,565,163 2018 giờ Offline
87 Harley_Quin

VIP Gold

42 14,637,098 2279 giờ Online
88 Khang_Nguyen 42 503 1639 giờ Offline
89 Taiga_Vincent 42 90,827 1756 giờ Offline
90 Payment_Forme 42 -133 2159 giờ Offline
91 James_Patterson 42 303,110,108 1961 giờ Offline
92 Cenian_Hyace 42 -558,892 1800 giờ Offline
93 tu_firestorm 42 6,398,327 2091 giờ Offline
94 Beau_Cannavaros 41 0 2045 giờ Offline
95 Natsume_Takashi 41 909,320 1024 giờ Offline
96 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline
97 Early_Fox 41 3,167,476 2186 giờ Offline
98 Dec_Marcus

VIP Gold

41 3,107,650 2471 giờ Online
99 Blake_William 41 300,519 2455 giờ Online
100 Simon_Cardenas 41 2,312,350 1793 giờ Offline