Bảng xếp hạng Cấp cao nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
BeeTroll_Harlow 75 5,507,019 3010 giờ Offline
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 Tama_Cute 63 11,738 792 giờ Offline
5 Tom_Achilles 57 20,848,175 3481 giờ Offline
6 Ray_Jacobs 57 0 4672 giờ Offline
7 Brock_Lesnar

VIP Gold

57 901,777 3432 giờ Online
8 Christopher_Diaz

VIP Gold

57 1,153,358 3601 giờ Offline
9 PrinCess_Tu_Tu 56 51,409 3523 giờ Offline
10 Hino_Style 56 3,527,541 3461 giờ Offline
11 Nhat_Smile 56 53,416 3451 giờ Offline
12 Kip_Another

VIP Gold

56 721,961 2931 giờ Offline
13 Anh_Duy 55 -1,876 1984 giờ Offline
14 Phu_Kute

VIP Gold

55 186,065 2839 giờ Offline
15 Rick_Ross 54 2,323,750 3587 giờ Offline
16 Cabrina_Jarell 52 1,330,949 1845 giờ Offline
17 Easy_Weed 52 461,449 2732 giờ Offline
18 Pain_Zoe

VIP Gold

51 68,162 3575 giờ Offline
19 Linh_TeeAy 51 456,652 2533 giờ Offline
20 Carios_Lehder 51 900,594 3059 giờ Offline
21 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
22 Syn_Tran 50 25,253,031 2388 giờ Offline
23 Pino_Nathan 50 9,356,344 3488 giờ Offline
24 Sony_Nhan 50 97,001 2670 giờ Offline
25 Thong_XeOm 49 619,937 1152 giờ Offline
26 Nezar_Gabriella 49 26,864,150 1632 giờ Offline
27 Vu_ThanhDat 48 5,215,235 1163 giờ Offline
28 HaiNam_Dang 48 4,339,942 1411 giờ Offline
29 Hoa_GoodBoy 48 5,603 3274 giờ Offline
30 Varios_Vandiel 48 75,390 2080 giờ Offline
31 Sony_Khang

VIP Gold

48 748,837 3047 giờ Offline
32 Hakeem_Barksdale 47 394,324 1878 giờ Offline
33 Austin_Pittman 47 340,816 2651 giờ Offline
34 Hoac_ChieuAnh 47 2,074,590 2246 giờ Offline
35 Ryder_Harrison 47 154,707 1228 giờ Offline
36 Pham_Thong 47 300,975 2119 giờ Offline
37 Del_Piero

VIP Gold

47 9,969,057 3450 giờ Online
38 Daniel_Peter 46 267,417 2292 giờ Offline
39 Luan_Sebastian 46 4,226,470 2597 giờ Offline
40 Frank_Lucas 46 -415,717 1395 giờ Offline
41 Khiem_Pham 46 358,299 2558 giờ Offline
42 Sergei_Abramovich 46 1,203,590 1521 giờ Offline
43 Dracule_Mihawk 45 491,614 2304 giờ Offline
44 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
45 AnhJ_Be 45 246,139 2538 giờ Offline
46 KinG_Dubaii

VIP Gold

45 276,933,031 2706 giờ Offline
47 Kid_Map 45 157,623 2727 giờ Offline
48 Henry_George 45 2,189,731 1961 giờ Offline
49 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
50 Seo_Yeon 45 1,567,553 2084 giờ Offline
51 Devil_Pham 45 967,475 2442 giờ Offline
52 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
53 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
54 CaLi_Tran 44 50,360 2341 giờ Offline
55 TomLes_Cruise 44 1,402,218 1970 giờ Offline
56 Zerdali_Sierra 44 232,264 2219 giờ Offline
57 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline
58 David_James 44 0 2098 giờ Offline
59 Harry_Stewart 44 1,841,649 1537 giờ Offline
60 NgoHong_Phat 44 433,811 2560 giờ Offline
61 Hai_Matrix 44 1,012,556 2032 giờ Offline
62 Jet_Tran 44 1,836,804 2915 giờ Offline
63 Bi_Duy 43 91,371 2579 giờ Offline
64 NguyenPhuog_Binh 43 100,000 1963 giờ Offline
65 xinh_ngoan 43 8,888,151 1750 giờ Offline
66 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
67 Viincent_Kyn 43 270,968 2117 giờ Offline
68 Aquarius_Corleone 43 38,028 1387 giờ Offline
69 Duy_Dubaii

VIP Gold

43 2,119,616 2925 giờ Offline
70 Kwon_Yuri 43 1,397,219 2496 giờ Offline
71 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
72 Kyal_Miracle 43 2,543,651 2168 giờ Offline
73 Alvaro_Morata 43 2,229,513 1739 giờ Offline
74 Ludwig_Kochle 43 64,248 1967 giờ Offline
75 Dr_Phi 43 44,945 1541 giờ Offline
76 Nathan_Snowden 43 138,045 1117 giờ Offline
77 LaoTam_James 43 107,672 1940 giờ Offline
78 Simon_Dominic 43 300,317 1717 giờ Offline
79 Ben_Johnson

VIP Gold

43 1,564,112 1904 giờ Offline
80 Zane_Max 43 3,183,468 2051 giờ Offline
81 Simba_King 43 6,829,563 1703 giờ Offline
82 Payment_Forme 42 248,606 2154 giờ Offline
83 Khang_Nguyen 42 503 1639 giờ Offline
84 tu_firestorm 42 6,398,827 2090 giờ Offline
85 Tom_Alexanderz 42 1,821,741 2303 giờ Offline
86 Cenian_Hyace 42 -558,892 1800 giờ Offline
87 Connor_Vlamior 42 0 3189 giờ Offline
88 James_Patterson 42 303,110,108 1961 giờ Offline
89 jovan_matthew 42 10,183,463 2003 giờ Offline
90 Taiga_Vincent

VIP Gold

42 85,328 1756 giờ Offline
91 HaiLua_Hennessy

VIP Gold

42 467,973 2227 giờ Offline
92 hoangthong_isme 42 1,545,171 1725 giờ Offline
93 Ray_Pember 42 5,565,163 2018 giờ Offline
94 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline
95 Simon_Cardenas 41 2,312,350 1793 giờ Offline
96 Blake_William 41 482,393 2405 giờ Offline
97 Beau_Cannavaros 41 0 2045 giờ Offline
98 Louis_Baxter 41 -1,162,604 1173 giờ Offline
99 Natsume_Takashi 41 909,320 1024 giờ Offline
100 Agen_Tino 41 205,270 2099 giờ Offline