xinh_ngoan
0
Warnings
4
Arrested
15
Crimes
2014-08-26 09:49:09
2019-08-20 08:29:51
Offline
***.***.***.250
1750 giờ
43
281,778,829 $
( Trong người: 8,888,151 | Ngân hàng: 272,890,678 )
64
Montgomery ( 1260.18005, 262.89999, 19.11 )
1998-01-13

Sultan

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 3744
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 981
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 5974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Fern Ridge
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stratum

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2543
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Burrito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 2271
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Voodoo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 857
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1497
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Dodo

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1291
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 996
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 68 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 19319

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 19015

Có thể giao dịch

ID: 18961

Có thể giao dịch

ID: 19025

Có thể giao dịch

ID: 19101

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn