Vinh_Roman
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-02-27 08:56:09
2019-07-13 04:33:26
Offline
***.***.***.4
117 giờ
7
4,126,129 $
( Trong người: 3,922,379 | Ngân hàng: 203,750 )
26
Palisades ( -2822.30005, 569.72998, 5.42 )
2003-04-02

Greenwood

Vị trí đỗ: Market
Máu: 825
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 883
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 841
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 31 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 957
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 66 () - 40 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 19079

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn