Viincent_Kyn
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-05-22 21:45:28
2019-08-13 20:51:57
Offline
***.***.***.132
2117 giờ
43
2,515,471 $
( Trong người: 270,968 | Ngân hàng: 2,244,503 )
165
Santa Flora ( -2595.45996, 659.23999, 27.81 )
2002-12-13

Freeway

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 751
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 13 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Uranus

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 22 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Flash

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 54 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 15 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1896
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Stratum

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 357

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 350

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn