Tom_Ryder
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-11-02 06:12:55
2018-10-30 22:23:16
Offline
***.***.***.73
2088 giờ
44
2,606,076 $
( Trong người: 1,842,826 | Ngân hàng: 763,250 )
115
Richman ( 540.56, -1153.30005, 57.24 )
1914-07-08

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1692
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 873
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Rancher

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Blackfield Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Blackfield Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 64 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 2914

Có thể giao dịch

ID: 19086

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19816

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 19200

Có thể giao dịch

ID: 18873

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn