Temito_Trieu

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
2013-08-06 22:20:08
2019-08-20 09:43:03
Offline
***.***.***.54
383 giờ
17
6,627,208 $
( Trong người: 538,071 | Ngân hàng: 6,089,137 )
37
Market ( 1125.62, -1424.29004, 15.83 )
1987-01-19

Bullet

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 977
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 998
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 38 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 52 () - 32 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn