Sony_Min

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2018-12-22 18:06:03
2019-08-21 00:08:41
Offline
***.***.***.221
881 giờ
22
1,323,185 $
( Trong người: 1,087,775 | Ngân hàng: 235,410 )
49
Esplanade North ( -1666.93005, 1313.29004, 7.19 )
1997-12-07

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2420
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1988
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jetmax

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2475
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18925

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19079

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn