Sony_Khang

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-07-14 18:45:57
2019-08-20 22:13:47
Offline
***.***.***.213
3047 giờ
48
21,075,881 $
( Trong người: 748,837 | Ngân hàng: 20,327,044 )
1
Idlewood ( 1821.17004, -1781.88, 13.09 )
1922-01-18

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1941
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Comet

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 842
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1368
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19011

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19160

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn