Nhan_Nguyenn
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2013-11-03 12:57:23
2019-08-18 21:07:34
Offline
***.***.***.80
2121 giờ
38
18,803,032 $
( Trong người: 1,220,737 | Ngân hàng: 17,582,295 )
46
Downtown ( -1599.18994, 696.72998, -3.3 )
1998-12-31

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 64 () - 110 ()
Độ bánh xe : Không có

Rancher

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1795
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Patriot

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1752
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Market
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 19307

Có thể giao dịch

ID: 19581

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn