Khiem_Pham
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2015-02-23 13:30:24
2019-08-19 17:13:42
Offline
***.***.***.183
2558 giờ
46
24,190,475 $
( Trong người: 358,299 | Ngân hàng: 23,832,176 )
44
Idlewood ( 1848.59998, -1497.03003, 13.13 )
2000-01-21

Patriot

Vị trí đỗ: Harry Gold Parkway
Máu: 2856
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Bayside
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Walton

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Oceanic

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 851
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1366
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 797
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Solair

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 847
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Taxi

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 748
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 919
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 145 () - 145 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Esperanto

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 520
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 783
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 48 () - 51 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 37 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 881
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 19020

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn