Ken_Black
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-06-20 20:24:43
Offline
***.***.***.50
932 giờ
31
32,711,151 $
( Trong người: 4,550,708 | Ngân hàng: 28,160,443 )
16
El Corona ( 1807.96997, -1885.30005, 16.75 )
2001-12-05

Sandking

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tractor

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 89 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3487
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 941
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 175 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19319

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 2044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn