Hai_Matrix
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-06 11:44:50
2019-07-13 13:22:27
Offline
***.***.***.46
2032 giờ
44
15,199,354 $
( Trong người: 1,012,556 | Ngân hàng: 14,186,798 )
101
Downtown Los Santos ( 1462.70996, -1022.81, 25.2 )
1999-09-28

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 658
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: None
Máu: 841
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 807
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sunrise

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Faggio

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 653
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 394
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2484
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: None
Máu: 1342
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: None
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: None
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 859
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: None
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 91 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 76 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 776
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 108 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19820

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 19941

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn