Devil_Pham
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-03-06 18:34:01
2019-05-06 23:52:07
Offline
***.***.***.35
2442 giờ
45
2,491,496 $
( Trong người: 967,475 | Ngân hàng: 1,524,021 )
179
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
1998-02-05

Bullet

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1757
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sunrise

Vị trí đỗ: Market
Máu: 858
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Merit

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 879
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bloodring Banger

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 944
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1428
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Vincent

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Alpha

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 117 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 15 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Clover

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 883
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 31 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Paradiso
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Phoenix

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 49 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 114 () - 116 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 334

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 19422

Có thể giao dịch

ID: 19556

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18933

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn