Dec_Marcus
0
Warnings
1
Arrested
0
Crimes
2014-12-27 12:00:20
2019-08-20 21:59:54
Offline
***.***.***.16
2333 giờ
40
15,839,438 $
( Trong người: 117,059 | Ngân hàng: 15,722,379 )
63
Whetstone ( -2303.81006, -2749.45996, 38.14 )
1998-01-09

Esperanto

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Vincent

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 183 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Calton Heights
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 87 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Admiral

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 70 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1289
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 914
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1627
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sultan

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Firetruck

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 3027

Có thể giao dịch

ID: 1240

Có thể giao dịch

ID: 19823

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 19878

Có thể giao dịch

ID: 19311

Có thể giao dịch

ID: 19610

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 19528

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn