David_James
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-06-03 23:47:55
2019-05-01 07:17:06
Offline
***.***.***.161
2098 giờ
44
76,750 $
( Trong người: 0 | Ngân hàng: 76,750 )
39
Downtown ( -1776.63, 1206.03003, 25.12 )
1980-05-05

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 783
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 133 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 38 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 501
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 765
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 175 () - 175 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 868
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 899
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 713
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn