Bảng xếp hạng Cấp cao nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
BeeTroll_Harlow 75 5,545,019 3010 giờ Offline
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 NguyenCao_Anh 63 2,453,719 769 giờ Offline
5 Tom_Achilles 57 20,851,175 3481 giờ Offline
6 Ray_Jacobs 57 30,046,120 4671 giờ Offline
7 Christopher_Diaz

VIP Gold

56 399,011 3359 giờ Offline
8 Hino_Style 56 3,555,429 3461 giờ Offline
9 PrinCess_Tu_Tu

VIP Gold

56 38,385 3517 giờ Offline
10 Anh_Duy 55 2,124 1984 giờ Offline
11 Nhat_Smile

VIP Gold

55 92,053 3225 giờ Offline
12 Brock_Lesnar 55 283,424 3070 giờ Offline
13 Kip_Another 54 118,252 2538 giờ Offline
14 Phu_Kute 54 249,931 2524 giờ Offline
15 Rick_Ross

VIP Sliver

54 95,407 3555 giờ Offline
16 Cabrina_Jarell 52 1,330,949 1845 giờ Offline
17 Mr_Saitoh 52 295,583 2721 giờ Offline
18 Carios_Lehder 51 43,619 3059 giờ Offline
19 Linh_TeeAy 51 282,576 2531 giờ Offline
20 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
21 Sony_Nhan

VIP Gold

50 53,367 2629 giờ Offline
22 Thong_XeOm 49 619,937 1152 giờ Offline
23 Pino_Nathan 49 5,579,138 3186 giờ Offline
24 Nezar_Gabriella 49 26,864,150 1632 giờ Offline
25 Hoa_GoodBoy 48 2,617,655 3181 giờ Offline
26 Barama_Madara 48 4,157,973 3111 giờ Offline
27 Vu_ThanhDat 48 5,226,310 1162 giờ Offline
28 Varios_Vandiel 48 82,990 2079 giờ Offline
29 HaiNam_Dang 48 4,339,942 1411 giờ Offline
30 Pham_Thong 47 7,146,434 2118 giờ Offline
31 Hoac_ChieuAnh 47 2,594,536 2228 giờ Offline
32 Hakeem_Barksdale 47 394,324 1878 giờ Offline
33 Austin_Pittman 47 1,591 2624 giờ Offline
34 Ryder_Harrison 47 1,583,771 1195 giờ Offline
35 Syn_Tran 47 424,854 2071 giờ Offline
36 Daniel_Peter 46 429,723 2214 giờ Offline
37 Sony_Khang

VIP Gold

46 434,274 2818 giờ Offline
38 Del_Piero

VIP Gold

46 1,654 3206 giờ Online
39 Frank_Lucas 46 33,795 1388 giờ Offline
40 Luan_Sebastian

VIP Gold

46 3,373,611 2596 giờ Offline
41 Seo_Yeon

VIP Sliver

45 1,567,553 2084 giờ Offline
42 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
43 Devil_Pham 45 67,725 2442 giờ Offline
44 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
45 AnhJ_Be 45 480,000 2534 giờ Offline
46 Henry_George 45 1,019,806 1958 giờ Offline
47 Sergei_Abramovich 45 4,680,176 1450 giờ Offline
48 Khiem_Pham

VIP Gold

45 61,455 2515 giờ Online
49 Kid_Map 45 1,248,650 2721 giờ Offline
50 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
51 Dracule_Mihawk 45 666,912 2303 giờ Offline
52 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
53 Hai_Matrix 44 446,002 2005 giờ Offline
54 David_James 44 0 2098 giờ Offline
55 Harry_Stewart 44 147,768 1532 giờ Offline
56 CaLi_Tran 44 517,691 2283 giờ Offline
57 Jet_Tran 44 2,441,916 2913 giờ Offline
58 NgoHong_Phat 44 5,407,909 2550 giờ Offline
59 TomLes_Cruise 44 1,402,217 1970 giờ Offline
60 Zerdali_Sierra 44 232,264 2218 giờ Offline
61 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline
62 KinG_Dubaii

VIP Gold

44 2,900,236 2551 giờ Offline
63 Simba_King 43 19,256,043 1701 giờ Offline
64 Alvaro_Morata 43 2,229,513 1739 giờ Offline
65 Ludwig_Kochle 43 64,248 1967 giờ Offline
66 Nathan_Snowden 43 138,045 1117 giờ Offline
67 Bi_Duy 43 146,791 2571 giờ Offline
68 Kyal_Miracle 43 1,203,760 2167 giờ Offline
69 Simon_Dominic 43 34,426 1660 giờ Offline
70 Zane_Max 43 2,651,320 2039 giờ Offline
71 Dr_Phi 43 44,945 1541 giờ Offline
72 Kwon_Yuri 43 1,392,219 2496 giờ Offline
73 LaoTam_James 43 107,672 1940 giờ Offline
74 Viincent_Kyn 43 478,967 2115 giờ Offline
75 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
76 Ben_Johnson 43 807,751 1895 giờ Offline
77 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
78 Tom_Alexanderz 42 1,868,711 2297 giờ Offline
79 James_Patterson 42 303,110,108 1961 giờ Offline
80 HaiLua_Hennessy 42 470,473 2226 giờ Offline
81 Payment_Forme 42 2,461,760 2126 giờ Offline
82 tu_firestorm 42 6,546,927 2088 giờ Offline
83 xinh_ngoan

VIP Gold

42 931,937 1596 giờ Offline
84 Cenian_Hyace 42 -558,892 1800 giờ Offline
85 Khang_Nguyen 42 503 1639 giờ Offline
86 TuCa_FML 42 461,341 2824 giờ Offline
87 Yoshikuro_Toji 42 110,139 1720 giờ Offline
88 Taiga_Vincent

VIP Gold

42 76,671 1725 giờ Offline
89 Ray_Pember 42 5,565,163 2018 giờ Offline
90 NguyenPhuog_Binh 42 732,000 1898 giờ Offline
91 Lang_Lieu

VIP Gold

41 448,934 1987 giờ Offline
92 Aquarius_Corleone 41 92,055 1191 giờ Offline
93 Wis_Griezmann 41 2,342,792 1654 giờ Offline
94 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline
95 Natsume_Takashi 41 239,320 1024 giờ Offline
96 Fernando_Ordonez 41 1,370,214 1201 giờ Offline
97 The_Kenick 41 464,353 1866 giờ Offline
98 Simon_Cardenas 41 2,312,350 1793 giờ Offline
99 Louis_Baxter 41 37,696 1172 giờ Offline
100 Angelo_Mulphers 41 9,000 1996 giờ Offline