Varus_Sebastian

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-07-20 17:42:47
2019-04-19 12:28:26
Offline
***.***.***.80
1511 giờ
34
58,099,073 $
( Trong người: 3,703,988 | Ngân hàng: 54,395,085 )
110
Whitewood Estates ( 1093.56006, 2223.19995, 10.82 )
2003-02-02

Sultan

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 901
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 713
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FCR-900

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

Taxi

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Alpha

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Freeway

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 661
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

RoadTrain

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 708
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Kart

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 803
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2499
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1840
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stretch

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 858
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Elegy

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1608
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 137 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 368

Có thể giao dịch

ID: 1517

Có thể giao dịch

ID: 19571

Có thể giao dịch

ID: 364

Có thể giao dịch

ID: 2814

Có thể giao dịch

ID: 19773

Không thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 19027

Có thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn