Trishie_Darlence
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2018-11-20 10:45:02
Offline
***.***.***.104
2093 giờ
36
2,159,148 $
( Trong người: 0 | Ngân hàng: 2,159,148 )
87
Idlewood ( 1815.02002, -1590.93994, 13.55 )
1915-01-01

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 730
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 55 () - 55 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sweeper

Vị trí đỗ: Greenglass College
Máu: 750
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Rancher

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 546
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1998
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1784
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 864
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

HPV1000

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1219
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 19808

Có thể giao dịch

ID: 350

Có thể giao dịch

ID: 19610

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 1279

Có thể giao dịch

ID: 19086

Có thể giao dịch

ID: 19472

Có thể giao dịch

ID: 19424

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

ID: 19084

Có thể giao dịch

ID: 3028

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn