Trevor_Troz
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-02-04 17:27:19
2019-03-27 21:41:18
Offline
***.***.***.234
1125 giờ
26
26,708,566 $
( Trong người: 6,074,416 | Ngân hàng: 20,634,150 )
84
None ( 2452.5, -1705.70996, 1013.51001 )
1990-01-05

Yosemite

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 652
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Pony

Vị trí đỗ: Tierra Robada
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 929
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Garcia
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 78 () - 90 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 353

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18639

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18957

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 19034

Có thể giao dịch

ID: 19032

Có thể giao dịch

ID: 19081

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 18867

Có thể giao dịch

ID: 19093

Có thể giao dịch

ID: 19112

Có thể giao dịch

ID: 18928

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn