Thai_Tu

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2018-01-15 12:40:34
2019-04-18 22:39:00
Offline
***.***.***.67
851 giờ
20
34,714,625 $
( Trong người: 33,571,539 | Ngân hàng: 1,143,086 )
39
Queens ( -2433.91992, 548.71997, 24.82 )
1999-12-13

Reefer

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 885
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 2496
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sultan

Vị trí đỗ: King's
Máu: 717
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Infernus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1804
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2924
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 961
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 15 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 18635

Không thể giao dịch

ID: 19101

Không thể giao dịch

ID: 19163

Không thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn