Rick_Ross

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-03-01 20:54:04
2019-04-23 21:53:19
Offline
***.***.***.149
3555 giờ
54
100,265,676 $
( Trong người: 95,407 | Ngân hàng: 100,170,269 )
36
None ( 2158.53003, 1616.17004, 999.96997 )
1999-01-02

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 171 () - 171 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 851
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 1970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mower

Vị trí đỗ: Market
Máu: 967
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Utility

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotknife

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Premier

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 957
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1957
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 102 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 4039
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Tampa

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Premier

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 826
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4494
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1603
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blade

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 801
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Greenwood

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Buffalo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 78 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2521
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2045

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18937

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn