Pia_BoPia

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-06-25 07:51:47
2019-04-24 01:54:35
Offline
***.***.***.236
2052 giờ
39
42,451,562 $
( Trong người: 506,806 | Ngân hàng: 41,944,756 )
25
Market ( 1125.03003, -1417.01001, 13.58 )
1914-01-01

BF Injection

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 839
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 139 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 736
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 139 () - 139 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hustler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 110 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 109 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 825
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 972
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 48 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 665
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 944
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 23 () - 76 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FCR-900

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 24 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tornado

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1929
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bullet

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1166
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 939
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 11704

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18934

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 1608

Có thể giao dịch

ID: 18913

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn