NguyenPhuog_Binh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-10 20:08:45
Offline
***.***.***.8
1898 giờ
42
14,186,182 $
( Trong người: 732,000 | Ngân hàng: 13,454,182 )
163
None ( 367.14999, -69.99, 1001.51001 )
1999-09-11

Buffalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 801
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Slamvan

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Maverick

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 868
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mower

Vị trí đỗ: Market
Máu: 831
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1889
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sunrise

Vị trí đỗ: Market
Máu: 751
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 128 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Remington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1989
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Clover

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1918
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1222
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Windsor

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 826
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bandito

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1979
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 130 () - 130 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Rancher

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1238
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

BF Injection

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1936
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotknife

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Market
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bullet

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1561
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 251 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Phoenix

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sanchez

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 857
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Packer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1650
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 721
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 929
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Yankee

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1938
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1845
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 128 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Admiral

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 251 () - 251 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hermes

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 251 () - 251 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 846
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF Injection

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1882
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1796
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

BF Injection

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sabre

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Kart

Vị trí đỗ: Market
Máu: 726
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1685
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tanker

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 229 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Buccaneer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Trailer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 734
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1609
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

BF Injection

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1969
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Oceanic

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Euros

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Securicar

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 894
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Vincent

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 494
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 868
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1473
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 684
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Huntley

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 880
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1998
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Uranus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Fortune

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 901
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 922
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1787
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Monster

Vị trí đỗ: Market
Máu: 830
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Bobcat

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1958
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Yosemite

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 783
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 71 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6898
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19099

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 19142

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 19592

Có thể giao dịch

ID: 372

Có thể giao dịch

ID: 19820

Có thể giao dịch

ID: 18637

Có thể giao dịch

ID: 19025

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn