NguyenCao_Anh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-05-17 09:12:38
2019-04-10 02:02:41
Offline
***.***.***.170
769 giờ
63
2,645,330 $
( Trong người: 2,608,569 | Ngân hàng: 36,761 )
219
Market ( 1121.04004, -1417.75, 15.07 )
1996-08-13

Faggio

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 763
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 600
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Glendale

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Vortex

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tornado

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 561
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1865
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Picador

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 88 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 792
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 808
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Uranus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 101 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 31 () - 31 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 898
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 335

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn