Mr_Saitoh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-04-01 09:55:35
2019-04-16 20:30:05
Offline
***.***.***.144
2721 giờ
52
4,759,107 $
( Trong người: 295,583 | Ngân hàng: 4,463,524 )
107
None ( 567.53998, 1444.72998, 6000.47998 )
2000-05-24

Squalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Market
Máu: 704
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1716
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 102 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BMX

Vị trí đỗ: Market
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster B

Vị trí đỗ: Market
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 1553
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 828
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tornado

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Remington

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Broadway

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sentinel

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 25 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cabbie

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stallion

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Elegant

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 97 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Stafford

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 10 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Virgo

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Super GT

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Buccaneer

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 96 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stunt

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Esperanto

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sparrow

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 556
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 102 ()
Độ bánh xe : Không có

Virgo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 347

Có thể giao dịch

ID: 19092

Có thể giao dịch

ID: 19094

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 18867

Có thể giao dịch

ID: 18951

Có thể giao dịch

ID: 18921

Có thể giao dịch

ID: 19050

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 19163

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19012

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 19116

Có thể giao dịch

ID: 18946

Có thể giao dịch

ID: 18964

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19106

Có thể giao dịch

ID: 2614

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 346

Có thể giao dịch

ID: 19893

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 2036

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn