Khanh_NgheoKho

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
3
Crimes
2017-05-20 06:32:07
2019-04-19 14:14:04
Online
***.***.***.11
1115 giờ
27
1,197,448,332 $
( Trong người: 69,039,858 | Ngân hàng: 1,128,408,474 )
36
Market ( 1109.64001, -1416.31995, 15.8 )
2002-05-05

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Premier

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 805
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 939
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Mule

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Caddy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1696
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bobcat

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2070
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 85 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 75 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Caddy

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Walton

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2488
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 3524

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn