Jennie_Kim

VIP Gold

0
Warnings
4
Arrested
11
Crimes
Không rõ
2019-04-21 11:11:44
Offline
***.***.***.93
1652 giờ
32
7,250,036 $
( Trong người: 6,302,256 | Ngân hàng: 947,780 )
79
Market ( 1194.22998, -1344.67004, 13.4 )
1998-07-09

Huntley

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1356
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2977
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1908
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1132
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3843
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Patriot

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Merit

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 91 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 1996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Flatbed

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1888
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 77 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1448
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 33 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegant

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2474
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 334

Có thể giao dịch

ID: 2036

Có thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 18919

Không thể giao dịch

ID: 18645

Không thể giao dịch

ID: 18645

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn