Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: aimbot
Vào lúc: 2018-12-24 16:34:32
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-04-23 00:00:00
Hoac_ChieuAnh
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-25 07:47:16
2018-12-24 16:34:33
Offline
***.***.***.166
2228 giờ
47
3,599,805 $
( Trong người: 2,594,536 | Ngân hàng: 1,005,269 )
163
Market ( 1300.35999, -1441.59998, 0.22 )
1998-06-27

Tampa

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 957
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 55 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 871
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 849
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 993
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 96 () - 75 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19037

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn