Heineken_extra

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-09-14 12:46:50
2019-04-15 18:02:41
Offline
***.***.***.198
1012 giờ
26
236,627,892 $
( Trong người: 121,119,747 | Ngân hàng: 115,508,145 )
71
Market ( 1133.09998, -1455.06995, 16.45 )
1997-10-10

Monster A

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotdog

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 146 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

BMX

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Pony

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Benson

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 187 () - 187 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Romero

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hermes

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 977
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1864
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 3453
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 118 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 922
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 902
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Utility

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1955
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BMX

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 1485

Có thể giao dịch

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18639

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn