Hai_Matrix
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-06 11:44:50
2018-11-13 23:19:31
Offline
***.***.***.113
2005 giờ
44
727,589 $
( Trong người: 446,002 | Ngân hàng: 281,587 )
70
Easter Basin ( -1624.23999, 310.23001, 7.19 )
1999-09-28

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 696
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 661
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 475
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: None
Máu: 807
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sunrise

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Faggio

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 866
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 656
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2394
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1259
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 638
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: None
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 89 () - 47 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 91 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 993
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 76 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19820

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 19941

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn