GTA_Kien
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2016-10-20 05:09:01
2019-04-19 12:29:39
Offline
***.***.***.111
216 giờ
13
37,278,240 $
( Trong người: 940,390 | Ngân hàng: 36,337,850 )
9
Idlewood ( 1844.31006, -1495.31006, 13.36 )
1916-08-27

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 75 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 644
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 113 () - 104 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19894

Có thể giao dịch

ID: 18932

Có thể giao dịch

ID: 19019

Có thể giao dịch

ID: 19160

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn