Delgado_Arias
0
Warnings
2
Arrested
12
Crimes
2016-12-25 10:43:26
2019-04-18 21:13:19
Offline
***.***.***.167
961 giờ
27
5,806,963 $
( Trong người: 5,630,619 | Ngân hàng: 176,344 )
21
Temple ( 1275.29004, -912.85999, 43.88 )
1999-12-13

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 932
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mower

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 6 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 67 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 860
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 66 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19012

Có thể giao dịch

ID: 1485

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 348

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn