DangViet_LongG
0
Warnings
1
Arrested
7
Crimes
2017-07-13 06:05:24
2019-04-19 12:18:35
Offline
***.***.***.128
1170 giờ
26
10,388,875 $
( Trong người: 10,336,807 | Ngân hàng: 52,068 )
21
Ganton ( 2492.38989, -1685.46997, 13.51 )
1917-01-09

Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 753
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 255 () - 241 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 199 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1499
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 199 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Alpha

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 936
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 198 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 834
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 83 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1445
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1473
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 67 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Buffalo

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 76 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 908
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 110 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 840
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5755
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 104 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Intruder

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 912
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 49 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18675

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18708

Không thể giao dịch

ID: 18698

Không thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn