Canser_Russian

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-07-31 07:01:00
2019-04-18 20:43:20
Offline
***.***.***.149
584 giờ
18
6,836,647 $
( Trong người: 6,205,949 | Ngân hàng: 630,698 )
63
Queens ( -2434.04004, 513.84998, 30.36 )
2000-02-25

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 803
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 820
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Premier

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Market
Máu: 882
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 995
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 90 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19006

Có thể giao dịch

ID: 18914

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18935

Không thể giao dịch

ID: 19317

Không thể giao dịch

ID: 19317

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn