Barama_Madara
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-24 13:31:37
Offline
***.***.***.98
3111 giờ
48
21,156,925 $
( Trong người: 4,157,973 | Ngân hàng: 16,998,952 )
101
Market ( 1090.39001, -1380.46997, 13.78 )
1995-09-26

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 609
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Vortex

Vị trí đỗ: Market
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 620
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 719
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 150 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Forklift

Vị trí đỗ: Market
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1912
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Savanna

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tampa

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 52 () - 85 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 805
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 47 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 24 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Fort Carson
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3299
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 981
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 761
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 35 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 613
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 74 () - 40 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19350

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 18708

Có thể giao dịch

ID: 1274

Có thể giao dịch

ID: 1240

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 319

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn