Agen_Tino
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-03-13 12:58:36
2019-04-20 14:54:07
Offline
***.***.***.44
2097 giờ
41
9,741,327 $
( Trong người: 542,270 | Ngân hàng: 9,199,057 )
127
None ( 1260.65002, -784.79999, 1091.91003 )
2000-02-02

Phoenix

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blista Compact

Vị trí đỗ: None
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Monster A

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 739
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 867
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 23 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 241 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cadrona

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 419
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 849
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 62 () - 13 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 38 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 6865

Có thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18974

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn